مرحله اول: فعالیتهای مفید در 48 ساعت اول

بعد از جلسه معرفی کار، چه اقدامات لازم است انجام شود؟

ادامه این مرحله ...

مرحله دوم: انتخاب نوع فعالیت

شما می خواهید در این شغل به چه صورتی فعالیت کنید؟

ادامه این مرحله ...