رتبه داران لیاتیم

بج سطح مستر لیاتیم

بج مسترهای لیاتیم

این بج به افرادی اعطا می شود که دارای 5 دست بالای 10 هزار امتیاز می باشند

بج سطح گلدن بیلدر لیاتیم

بج گلدن بیلدرهای لیاتیم

این بج به افرادی اعطا می شود که دارای 3 دست بالای 10 هزار امتیاز می باشند

بج سطح سیلور بیلدر لیاتیم

بج سیلور بیلدرهای لیاتیم

این بج به افرادی اعطا می شود که دارای 2 دست بالای 10 هزار امتیاز می باشند

بج سطح برنز بیلدر لیاتیم

بج برنز بیلدر های لیاتیم

این بج به افرادی اعطا می شود که دارای 1 دست بالای 10 هزار امتیاز می باشند