رتبه دایرکتور

  • سطح دایرکتور

    سطح دایرکتورمشاوران رتبه دایرکتور به افرادی که دارای امتیاز 10000 به بالا را گرفته باشند می گویند