مرحله اول:

اقدامات ضروری که در این مرحله باید انجام بدهید.  

ادامه این مرحله ...

مرحله دوم:

در این مرحله با رزومه مهلران و لیاتیم آشنا میشوید.

ادامه این مرحله ...

مرحله سوم:

اینجا قراره باپوست و مو و محصولاتشون به صورت  

اولیه آشنا بشید.   

ادامه این مرحله ...

مرحله چهارم:

شرکت کردن در آموزشهای پورتال

متس و جلسات تیمی.                                      

ادامه این مرحله ...

مرحله پنجم:

آشنایی با نگرش مدیدیت.                                 

ادامه این مرحله ...

مرحله ششم:

این مرحله قراره نحوه مشاوره دادن

رو یاد بگیرید و برای گام اول،

خودمصرفی را شروع کنید.                                  

ادامه این مرحله ...

مرحله هفتم:

آموزش مقدماتی فروش و راهکارهای فروش           

ادامه این مرحله ...

مرحله هشتم:

نوشتن لیست و نحوه فروش به دایره گرم             

ادامه این مرحله ...

مرحله نهم:

شروع اقدام به فروش

و رسیدن به 1000 امتیاز و دریافت ابزار شماره اول    

ادامه این مرحله ...

مرحله دهم:

آموزش واتساپ بیزینس                                   

ادامه این مرحله ...

مرحله یازدهم:

ادامه فروش

و رسیدن به 2000 امتیاز و دریافت ابزار شماره دوم   

ادامه این مرحله ...

مرحله دوازدهم:

عضویت در سایت همیارلیا                                  

ادامه این مرحله ...