اقدامات مفید در 48 ساعت اول بعد از معرفی به کار

اقدام اول:

جلسه برنامه ریزی یعنی چی؟

چه موقع برگزار بشه؟                                         

ادامه این مرحله ...

اقدام دوم:

در این مرحله با رزومه مهلران و لیاتیم آشنا میشوید.

ادامه این مرحله ...

اقدام سوم:

اینجا قراره با پوست و مو و محصولاتشون به صورت 

اولیه آشنا بشید.

ادامه این مرحله ...

اقدام چهارم:

شرکت کردن در آموزشهای پورتال

متس و جلسات تیمی.                                       

ادامه این مرحله ...

اقدام پنجم:

آشنایی با نگرش مدیدیت.                                   

ادامه این مرحله ...