جلسه برنامه ریزی

در پایان جلسه معرفی به کار بلافاصله تایمی را برای جلسه بعدی که جلسه برنامه ریزی است هماهنگ کنید.

جلسه برنامه ریزی چیست؟
در این جلسه می خواهیم نحوه فعالیت، اهداف، میزان زمانی که صرف این کار و آموزشها می کنند و مواردی از این قبیل را برای یک ورودی جدید متوجه شویم.

در پایان جلسه معرفی به کار بلافاصله تایمی را برای جلسه بعدی که جلسه برنامه ریزی است هماهنگ کنید.

جلسه برنامه ریزی چیست؟
در این جلسه می خواهیم نحوه فعالیت، اهداف، میزان زمانی که صرف این کار و آموزشها می کنند و مواردی از این قبیل را برای یک ورودی جدید متوجه شویم.