• کسب و کار شما
فروشندگان-برتر-1402-شهریور

شرایط ورود به رویداد فروشندگان برتر

شرکت در اولین رویداد فروشندگان برتر که اواسط آبان ماه برگزار می‌شود (تاریخ دقیق آن، متعاقباً اعلام می‌شود)، جوایزی به شرح زیر، به برندگان اهدا خواهد شد:

اهدای بج‌ فلزی اختصاصی فروشنده برتر

اهدای پک هدیه شامل بروشورهای محصولات لیاتیم، دفترچه یادداشت و شمع معطر

اکانت سه‌ماهه پریمیوم نرم‌افزار canva

و جوایز ارزنده دیگر (به‌زودی اعلام خواهد شد)

فروشندگان-برتر-1402-شهریور

شرایط ورود به رویداد فروشندگان برتر

شرکت در اولین رویداد فروشندگان برتر که اواسط آبان ماه برگزار می‌شود (تاریخ دقیق آن، متعاقباً اعلام می‌شود)، جوایزی به شرح زیر، به برندگان اهدا خواهد شد:

اهدای بج‌ فلزی اختصاصی فروشنده برتر

اهدای پک هدیه شامل بروشورهای محصولات لیاتیم، دفترچه یادداشت و شمع معطر

اکانت سه‌ماهه پریمیوم نرم‌افزار canva

و جوایز ارزنده دیگر (به‌زودی اعلام خواهد شد)

فروشندگان-برتر-1402-شهریور

شرایط ورود به رویداد فروشندگان برتر

شرکت در اولین رویداد فروشندگان برتر که اواسط آبان ماه برگزار می‌شود (تاریخ دقیق آن، متعاقباً اعلام می‌شود)، جوایزی به شرح زیر، به برندگان اهدا خواهد شد:

اهدای بج‌ فلزی اختصاصی فروشنده برتر

اهدای پک هدیه شامل بروشورهای محصولات لیاتیم، دفترچه یادداشت و شمع معطر

اکانت سه‌ماهه پریمیوم نرم‌افزار canva

و جوایز ارزنده دیگر (به‌زودی اعلام خواهد شد)